Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

מחיקת זיכרון לא נדיף

  מחק הגדרות בודדות, הגדרות התקן ורשת, הגדרות אבטחה ופתרונות מוטמעים בעזרת השלבים הבאים:

 1. כבה את המדפסת.

 2. לחץ והחזק את 2 ו- 6 על לוח המקשים בזמן הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים רק עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות.

  המדפסת מבצעת רצף הפעלה, ולאחר מכן מופיע התפריט הגדרת תצורה. כאשר המדפסת מופעלת לחלוטין, רשימת פעולות מופיעה על מסך המדפסת.

 3. לחץ על לחצן החץ למעלה או למטה עד להופעת Wipe All Settings (מחק את כל ההגדרות).

  המדפסת תבצע מספר הפעלות מחדש במהלך הליך זה.

  הערה:  האפשרות Wipe All Settings (מחיקת כל ההגדרות) מסירה בצורה בטוחה את הגדרות ההתקן, הפתרונות, המשימות והסיסמאות שבזיכרון המדפסת.

 4. נווט אל:

  Back (אחורה) > Exit Config Menu (יציאה מתפריט הגדרות)

המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top