Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

הגדרת הצפנה של הכונן הקשיח של המדפסת

אפשר הצפנה של הכונן הקשיח כדי לסייע במניעת אובדן של נתונים רגישים במקרה שהמדפסת או הכונן הקשיח שלה נגנבים.

הערה:  ייתכן שבדגמים מסוימים של המדפסת לא מותקן כונן קשיח.

  שימוש בשרת האינטרנט המובנה

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה- IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות). כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
 2. לחץ על Settings (הגדרות > Security (אבטחה) > Disk Encryption (הצפנת כונן).

  הערה:  הצפנת כונן מופיעה בתפריט Security (אבטחה) רק כאשר מותקן במדפסת כונן קשיח מפורמט ושאינו פגום.

 3. בתפריט Disk Encryption (הצפנת כונן), בחר Enable (אפשור).

  הערות:

  • איפשור הצפנה כונן יימחק את התכנים בכונן הקשיח של המדפסת.
  • הצפנת כונן עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למטלות אחרות של המשתמש.

  בעזרת לוח הבקרה של המדפסת

 1. כבה את המדפסת.

 2. לחץ על 2 ועל 6 בעת הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים רק עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות.

  המדפסת מבצעת רצף הפעלה, ולאחר מכן מופיע התפריט הגדרת תצורה. כאשר המדפסת מופעלת לחלוטין, רשימת פעולות מופיעה על מסך המדפסת.

 3. נווט אל:

  Disk Encryption (הצפנת כונן) > Enable (אפשר)

  הערה:  איפשור הצפנת כונן ימחק את תוכן הכונן הקשיח של המדפסת.

 4. בחר ב- Yes (כן) כדי להמשיך במחיקת כונן.

  הערות:

  • אל תכבה את המדפסת במהלך תהליך ההצפנה. הפעולה עלולה לגרום לאובדן נתונים.
  • הצפנת כונן עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למטלות אחרות של המשתמש.
  • פס מצב יציין את התקדמות מטלת מחיקת הכונן. לאחר שהכונן הוצפן, המדפסת תחזור למסך איפשור או ניטרול הצפנת כונן.
 5. נווט אל:

  Back (אחורה) > Exit Config Menu (יציאה מתפריט הגדרות)

המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top