Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

מחיקת זיכרון הדיסק הקשיח של המדפסת

הערות:

 • ייתכן שבדגמים מסוימים של המדפסת לא מותקן דיסק קשיח.
 • הגדרת האפשרות "מחיקת קובצי נתונים זמניים" בתפריטי המדפסת מאפשרת להסיר חומר סודי ששוכן בדיסק ושנותר לאחר עבודות הדפסה, על-ידי החלפת קבצים שסומנו למחיקה.

  שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

 1. כבה את המדפסת.

 2. החזק את 2 ואת 6 לחוצים במהלך הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים רק עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות.

  המדפסת מבצעת רצף הפעלה, ולאחר מכן מופיע התפריט הגדרת תצורה. כאשר המדפסת מופעלת במלואה, רשימה של פונקציות מופיעה בתצוגת המדפסת.

 3. לחץ על לחצן החץ למעלה או למטה עד להופעת מחיקת דיסק ולאחר מכן גע באחת מהאפשרויות הבאות:

  • מחיקת דיסק (מהיר)— מאפשרת למחוק את הדיסק הקשיח של המדפסת במעבר יחיד עם כל האפסים.
  • מחיקת דיסק (מאובטח)— מאפשרת למחוק את הדיסק הקשיח של המדפסת עם תבניות אקראיות של סיבית מספר פעמים, ולאחר מכן מעבר לאימות. מחיקה מאובטחת תואמת לתקן DoD 5220.22‑M למחיקה מאובטחת של נתונים מדיסק קשיח. מידע סודי במיוחד יש למחוק באמצעות שיטה זו.
 4. לחץ על לחצן החץ למעלה או למטה עד להופעת כן ולאח מכן המשך במחיקת הדיסק.

  הערות:

  • פס מצב יציין את התקדמות מטלת מחיקת הדיסק.
  • מחיקת דיסק עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למטלות אחרות של המשתמש.
 5. נווט אל:

  חזרה > צא מתפריט תצורה

המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top