Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

תפריט PCL Emul (אמולציית PCL)

השתמש ב:כדי

  Font Source (מקור גופנים)

 • Resident (שמור בזיכרון)
 • Disk (כונן)
 • Download (הורדה)
 • Flash (זיכרון הבזק)
 • All (הכל)

מציין את ערכת הגופנים שמשמשת את התפריט Font Name (שם גופן).

הערות:

 • ברירת המחדל של היצרן היא Resident (שמור בזיכרון). Resident (שמור בזיכרון) מציג את ברירת המחדל של היצרן לערכת הגופנים השמורה בזיכרון RAM.
 • ההגדרות Flash (הבזק) ו-Disk (כונן) יציגו את כל הגופנים השמורים בזיכרון עבור אפשרות זו.
 • זיכרון ההבזק צריך להיות מפורמט ואינו יכול להיות מוגן מפני קריאה/כתיבה, כתיבה או מוגן בסיסמה.
 • Download (הורדה) מציגה את כל הגופנים שהורדו ב- RAM.
 • ההגדרה All (הכל) תציג את כל הגופנים הזמינים בכל האפשרויות.

  Font Name (שם גופן)

 • Courier 10

זהה גופן מסוים ואת האפשרות שהוא שמור תחתיה.

הערה:  הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Courier 10. האפשרות Courier 10 תציג את שם הגופן, מזהה הגופן והמיקום שבו הוא שמור במדפסת. הקיצורים המציינים את מקור הגופן הם R‏ (Resident - שמור בזיכרון), F‏ (Flash - הבזק), K‏ (Disk - כונן) ו-D‏ (Download - הורדה).

  Symbol Set (ערכת סמלים)

 • 10U PC‑8
 • 12U PC‑850

ציין את ערכת הסמלים לכל שם גופן.

הערות:

 • 10U  PC‑8 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב. 12U  PC‑850 היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן.
 • ערכת סמלים היא אוסף של תווים אלפביתיים ומספריים, סימני פיסוק וסמלים מיוחדים. ערכות סמלים תומכות בשפות השונות או בתוכניות מסוימות, כמו למשל סמלים מתמטיים לטקסט מדעי. יוצגו אך ורק ערכות הסמלים הנתמכות.

  PCL Emulation Settings (הגדרות אמולציית PCL)

 • ‏ Point Size (גובה אות)
  • 1.00–1008.00

שינוי גובה האות בגופנים טיפוגרפיים ניתנים להתאמה.

הערות:

 • 12 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
 • גודל גופן מתייחס לגובה של התווים בגופן. נקודה אחת שווה 0.014 אינץ' בקירוב.
 • ניתן להגדיל או להקטין גובה אות בצעדים של 0.25 נקודות.

  PCL Emulation Settings (הגדרות אמולציית PCL)

 • Pitch (פסיעת גופן)
  • 0.08–100

מציין את רוחב הגופן בגופנים מדורגים ברוחב קבוע.

הערות:

 • 10 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
 • ההגדרה Pitch (פסיעת גופן) מתייחסת למספר התווים בגופן ברוחב קבוע, שניתן להכניס באינץ' אחד (cpi).
 • ניתן להגדיל או להקטין פסיעת גופן בצעדים של ‎0.01cpi
 • בגופנים ברוחב קבוע שלא ניתן להתאים את גובהם, ערך זה מופיע על המסך אך אין אפשרות לשנותו.

  PCL Emulation Settings (הגדרות אמולציית PCL)

 • כיוון הדפסה
  • לאורך
  • Landscape (הדפסה לרוחב)

ציין את כיוון ההצבה של טקסט וגרפיקה על הדף.

הערות:

 • ברירת המחדל של היצרן היא Portrait (הדפסה לאורך). הבחירה ב-Portrait (הדפסה לאורך) תגרום להדפסת הטקסט והגרפיקה במקביל לצד הקצר של הדף.
 • הבחירה ב-Landscape (הדפסה לרוחב) תגרום להדפסת הטקסט והגרפיקה במקביל לצד הארוך של הדף.

  PCL Emulation Settings (הגדרות אמולציית PCL)

 • Lines per Page (שורות לעמוד)
  • 1–255

מציין את מספר השורות שמודפסות על כל עמוד.

הערות:

 • הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב היא 60. ברירת המחדל הבינלאומית היא 64.
 • המדפסת תקבע את המרווח בין שורות לפי הערכים בהגדרות Lines per Page (שורות לעמוד), Paper Size (גודל נייר) ו-Orientation (כיוון הדפסה). בחר את את גודל הנייר וכיוון ההדפסה לפני שתגדיר Lines per Page (שורות לעמוד).

  PCL Emulation Settings (הגדרות אמולציית PCL)

 • A4 Width (רוחב A4)
  • 198  מ"מ
  • 203  מ"מ

מגדיר את המדפסת כך שתדפיס על גיליונות בגודל A4.

הערות:

 • 198   מ"מ היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
 • ההגדרה 203 מ"מ קובעת את רוחב הדף כך שיהיה אפשר להדפיס 80 תווים בעלי פסיעת גופן (pitch‏) 10.

  PCL Emulation Settings (הגדרות אמולציית PCL)

 • Auto CR after LF ‏(CR אוטומטי אחרי LF)
  • On (פועל)
  • מכובה

ציין האם המדפסת תבצע באופן אוטומטי מעבר לשורה חדשה (CR) אחרי פקודת בקרת הזנת שורה (LF).

הערה:  Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

  PCL Emulation Settings (הגדרות אמולציית PCL)

 • Auto LF after CR ‏(LF אוטומטי אחרי CR)
  • On (פועל)
  • מכובה

ציין האם המדפסת תזין באופן אוטומטי שורה (LF) אחרי פקודת בקרה של מעבר לשורה חדשה (CR).

הערה:  Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

  Tray Renumber (מספור המגשים מחדש)

 • Assign MP Feeder (הקצאת מזין רב-תכליתי)
  • מכובה
  • ללא
  • 0–199
 • Assign Tray   [x] (הקצה מגש [x])
  • מכובה
  • ללא
  • 0–199
 • Assign Manual Paper (הקצה נייר ידני)
  • מכובה
  • ללא
  • 0–199
 • Assign Man Env (הקצה הזנת מעטפות ידנית)
  • מכובה
  • ללא
  • 0–199

הגדר את המדפסת כך שתפעל מול תוכנות או תוכניות מדפסת המשתמשות בהקצאות מקור נייר שונות למגשים ומזינים.

הערות:

 • Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
 • ההגדרה None (ללא) תגרום להתעלמות מהפקודה Select Paper Feed (בחירת הזנת נייר). אפשרות זו מוצגת רק אם נבחרה על-ידי מתרגם פקודות PCL   5.
 • ההגדרה 0-199 תאפשר לציין הגדרה מותאמת אישית.

  Tray Renumber (מספור המגשים מחדש)

 • View Factory Defaults (ראה את ערכי בברירת המחדל של היצרן)
  • MPF ברירת מחדל = 8
  • T1 ברירת מחדל = 1
  • T1 ברירת מחדל = 4
  • T1 ברירת מחדל = 5
  • T1 ברירת מחדל = 20
  • T1 ברירת מחדל = 21
  • ברירת מחדל מעטפות = 6
  • נייר ידני ברירת מחדל = 2
  • מעטפה ידנית ברירת מחדל = 3

הצג את ערכי ברירת המחדל של היצרן שהוקצו לכל מגש, מגירה או מזין.

  Tray Renumber (מספור המגשים מחדש)

 • Restore Defaults (שחזר ערכי ברירת מחדל)
  • כן
  • לא

שחזר את כל הגדרות המגשים והמזינים לערכי ברירת המחדל של היצרן.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top