Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

תפריט PPDS

פריט בתפריטתיאור

  Orientation (כיוון הדפסה)

 • Portrait (הדפסה לאורך)
 • Landscape (הדפסה לרוחב)

מציין את כיוון ההצבה של טקסט וגרפיקה על הדף

הערות:

 • ברירת המחדל של היצרן היא Portrait (הדפסה לאורך).
 • הגדרות משוכפלות בתפריט PCL Emulation (אמולציית PCL).

  Lines per Page (שורות לעמוד)

 • 1–255

מציין את מספר השורות שיודפסו בכל דף

הערות:

 • ברירת המחדל של היצרן היא 64.
 • המדפסת תקבע את המרווח בין שורות לפי הערכים בהגדרות Lines per Page (שורות לעמוד), Paper Size (גודל נייר) ו-Orientation (כיוון הדפסה). בחר את הערכים הרצויים של גודל נייר וכיוון הדפסה לפני קביעת מספר השורות לעמוד.

  Lines per Inch (שורות באינץ')

 • 0.25–30.00

מציין את מספר השורות שיודפסו בכל אינץ'

הערות:

 • ברירת המחדל של היצרן היא 6.
 • ניתן להגדיל או להקטין את מספר השורות באינץ' בצעדים של 0.25 אינץ'

  Page Format (תבנית עמוד)

 • Print (הדפס)
 • Whole (שלם)

קובע את האזור הלוגי והפיסי הניתן להדפסה על הדף

הערות:

 • Print (הדפס) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. הנתונים המודפסים שומרים על מיקומם ביחס לקצה הנייר.
 • כאשר בוחרים באפשרות Whole (שלם), שולי המסמך מחושבים מהפינה השמאלית העליונה של הקצה הפיזי של הדף.
 • ההדפסה אינה מתבצעת מחוץ לאזור המיועד להדפסה.

  Character Set (מערכת תווים)

 • 1
 • 2

מציין מערכת תווים ברירת מחדל עבור משימות הדפסה PPDS

הערות:

 • ברירת המחדל של היצרן היא 2. Character Set 2 כוללת תווים וסימנים הניתנים להדפסה המשמשים בשפות שאינן אנגלית של ארה"ב.
 • בעת בחירה באפשרות Characters Set 1, הערכים הנשלחים למדפסת מפוענחים כפקודות למדפסת.

  Best Fit (התאמה מיטבית)

 • On (פועל)
 • Off (כבוי)

מחליף גופן חסר בגופן דומה

הערה:  On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. אם הגופן המבוקש אינו נמצא, המדפסת תשתמש בגופן דומה.

  Tray 1 Renumber (מספור מגש 1 מחדש)

 • Off (כבוי)
 • Tray  2

מגדיר את המדפסת כך שתפעל מול תוכנות או תוכניות מדפסת המשתמשות בהקצאות מקור נייר שונות למגשים, מגירות ומזינים

הערות:

 • Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
 • האפשרות Tray 2 (מגש 2) מוצגת רק אם מגש זה מותקן.

  Auto CR after LF ‏(CR אוטומטי אחרי LF)

 • On (פועל)
 • Off (כבוי)

קובע אם המדפסת תבצע באופן אוטומטי מעבר לשורה חדשה (CR) אחרי פקודת בקרת הזנת שורה (LF).

הערות:

 • Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
 • הגדרות משוכפלות בתפריט PCL Emulation (אמולציית PCL).

  Auto LF after CR ‏(LF אוטומטי אחרי CR)

 • On (פועל)
 • Off (כבוי)

קובע אם המדפסת תזין באופן אוטומטי שורה (LF) אחרי פקודת בקרה של מעבר לשורה חדשה (CR)

הערות:

 • Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
 • הגדרות משוכפלות בתפריט PCL Emulation (אמולציית PCL).
האם מאמר זה הועיל לך?
Top