Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

תפריט גימור

שימוש ב:לשם

1 תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת עם מסך מגע.

2 תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת ללא מסך מגע.

  צדדים (דו-צדדי)

 • חד-צדדי
 • דו-צדדי

מציין אם הדפסה דו-צדדית מוגדרת כברירת מחדל עבור כל עבודות ההדפסה.

הערות:

 • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "חד-צדדי".
 • תוכל להגדיר הדפסה דו-צדדית מתוך תוכנת המדפסת.
 • משתמשי Windows:
 • לחץ על קובץ > הדפסה ולאחר מכן לחץ על מאפיינים, העדפות, אפשרויות או הגדרה.
 • משתמשי Macintosh:
 • בחר קובץ > הדפסה ולאחר מכן התאם את ההגדרות מתיבת הדו-שיח הדפסה והתפריטים הקופצים.

  כריכה דו-צדדית

 • קצה ארוך
 • קצה קצר

מגדיר את האופן שבו עמודים דו-צדדיים נכרכים ומודפסים.

הערות:

 • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "קצה ארוך". "קצה ארוך" מתייחס לכריכה לאורך הקצה הארוך של הדף (קצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לאורך וקצה עליון בכיוון הדפסה לרוחב).
 • "קצה קצר" מתייחס לכריכה לאורך הקצה הקצר של הדף (קצה עליון בכיוון הדפסה לאורך וקצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לרוחב).

  העתקים

 • 1–999

מציין את ברירת המחדל של מספר ההעתקים עבור כל עבודת הדפסה.

הערה:  הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 1.

  עמודים ריקים

 • אל תדפיס
 • הדפסה

מציין אם דפים ריקים נוספים בעבודת ההדפסה.

הערה:  הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אל תדפיס".

  איסוף עותקים

 • (1,1,1) (2,2,2)
 • (1,2,3) (1,2,3)

עורם את העמודים של עבודת הדפסה בזה אחר זה בעת הדפסת העתקים מרובים.

הערה:  הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "(1,1,1) (2,2,2)"

  גיליונות הפרדה

 • מכובה
 • בין העתקים
 • בין עבודות
 • בין עמודים

מציין אם נוספים גיליונות הפרדה ריקים.

הערות:

 • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".
 • האפשרות "בין העתקים" מוסיפה גיליון ריק בין כל העתק של עבודת הדפסה אם "איסוף עותקים" מוגדר ל- "(1,2,3) (1,2,3)". אם "איסוף עותקים" מוגדר למצב "(1,1,1) (2,2,2)", דף ריק נוסף בין כל קבוצה של עמודים מודפסים, לדוגמה אחרי כל העמודים שמספרם 1 או אחרי כל העמודים שמספרם 2.
 • האפשרות "בין עבודות" מוסיפה גיליון ריק בין עבודות הדפסה.
 • האפשרות "בין עמודים" מוסיפה גיליון ריק בין כל דף ודף של עבודת הדפסה. הגדרה זו שימושית בעת הדפסת שקפים או בעת הוספת דפים ריקים במסמך.

  מקור מפרידים

 • מגש ‏‏[x]
 • מזין רב-תכליתי1
 • מזין MP2

מציין את מקור הנייר עבור גיליון ההפרדה.

הערות:

 • הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "מגש 1" (מגש סטנדרטי).
 • בתפריט הנייר, קבע את "הגדר MP" ל"מחסנית" כדי ש"מזין רב-תכליתי" או "מזין MP" יופיע כהגדרת תפריט.

  חיסכון בנייר

 • מכובה
 • ‎2-Up
 • ‎3-Up
 • ‎4-Up
 • ‎6-Up
 • ‎9-Up
 • ‎12-Up
 • ‎16-Up

מדפיס תמונות מרובות של עמוד על צד אחד של הנייר.

הערות:

 • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".
 • המספר שנבחר הוא מספר תמונות העמוד שיודפס בכל צד.

  חיסכון בנייר-כיוון הדפסה

 • אופקי
 • אופקי הפוך
 • אנכי הפוך
 • אנכי

מציין את המיקום של תמונות מרובות של עמוד בעת השימוש בחיסכון בנייר.

הערות:

 • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אופקי".
 • המיקום תלוי במספר תמונות העמוד והאם הן בכיוון הדפסה לאורך או לרוחב.

  חיסכון בנייר-כיוון הדפסה

 • אוטומטי
 • לרוחב
 • לאורך

מציין את כיוון ההדפסה של מסמך מרובה עמודים.

הערה:  הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". המדפסת בוחרת בין כיוון הדפסה לאורך ולרוחב.

  חיסכון בנייר-גבול

 • ללא
 • מלא

מדפיס גבול בעת שימוש בחיסכון בנייר.

הערה:  הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "ללא".

  הידוק עבודה

 • מכובה
 • מופעל

מציין אם הפלט המודפס מהודק.

הערות:

 • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".
 • תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן התקן גימור נתמך להידוק.

  הפעל בדיקת הידוק

מדפיס דוח שמאשר כי מתקן גימור להידוק פועל כשורה.

הערה:  תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן התקן גימור נתמך להידוק.

  חירור

 • מופעל
 • מכובה

מציין אם יחוררו חורים בפלט במודפס לשם איסוף הגיליונות בקלסר או בתיקייה.

הערות:

 • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".
 • תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן התקן גימור נתמך להידוק, חירור.

  מצב חירור

 • 2 חורים
 • 3 חורים
 • 4 חורים

מציין את מספר החורים שיחוררו בפלט במודפס לשם איסוף הגיליונות בקלסר או בתיקייה.

הערות:

 • הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא "3 חורים". הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא "4 חורים".
 • תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן התקן גימור נתמך להידוק, חירור.

  היסט עמודים

 • ללא
 • בין העתקים
 • בין עבודות

מסיט עמודים במקרים מסוימים.

הערות:

 • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "ללא".
 • האפשרות "בין העתקים" מוסיפה גיליון ריק בין כל העתק של עבודת הדפסה אם "איסוף עותקים" מוגדר ל- "(1,2,3) (1,2,3)". אם "איסוף עותקים" מוגדר למצב "(1,1,1) (2,2,2)", דף ריק נוסף בין כל קבוצה של עמודים מודפסים, לדוגמה אחרי כל העמודים שמספרם 1 או אחרי כל העמודים שמספרם 2.
 • האפשרות "בין עבודות" מגדירה מיקום הסטה זהה של עבור כל עבודת ההדפסה בלא קשר למספר ההעתקים שמודפס.
 • תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן התקן גימור נתמך להידוק.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top