Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

תפריט Custom Types (סוגים מותאמים אישית)

השתמש ב:כדי

  סוג מותאם אישית  [x]

 • Paper (נייר)
 • כרטיסים
 • שקף
 • מחוספס/כותנה
 • מדבקות
 • מדבקות ויניל
 • מעטפה

קשר סוג נייר או מדיה מיוחדת עם שם ברירת מחדל מותאם אישית של היצרן או שם מותאם אישית המוגדר על ידי המשתמש שנוצר בשרת האינטרנט המוטמע או ב-MarkVision Professional (מקצועי)

הערות:

 • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא נייר.
 • המגש שנבחר או המזין הרב תכליתי חייבים לתמוך בסוג המדיה שמותאם אישית כדי להדפיס ממקור זה.

  ממוחזר

 • Paper (נייר)
 • כרטיסים
 • שקף
 • מחוספס/כותנה
 • מדבקות
 • מדבקות ויניל
 • מעטפה

קבע סוג נייר כאשר נבחרת האפשרות Recycled (נייר ממוחזר) בתפריטים אחרים

הערות:

 • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא נייר.
 • המגש שנבחר או המזין הרב תכליתי חייבים לתמוך בסוג המדיה שמותאם אישית כדי להדפיס ממקור זה.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top