Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

תפריט הגדרה אוניברסלי

שימוש ב:לשם

  יחידות מידה

 • אינצ'ים
 • מילימטרים

מזהה את יחידת המידה.

הערות:

 • הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא אינצ'ים.
 • הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא מילימטרים.

  רוחב בהדפסה לאורך

 • 3-14.7 אינץ'
 • 76-360 מ"מ

מגדיר את רוחב ההדפסה לאורך.

הערות:

 • אם הרוחב חורג מהמקסימום, המדפסת משתמשת ברוחב המקסימלי שמותר.
 • הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן 8.5 אינץ'. ניתן להגדיל את הרוחב בפסיעות של 0.01 אינץ'.
 • הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא 216 מילימטרים. ניתן להגדיל את הרוחב בפסיעות של 1 מ"מ.

  גובה בהדפסה לאורך

 • 3-14.7 אינץ'
 • 76-360 מ"מ

מגדיר את גובה ההדפסה לאורך.

הערות:

 • אם הגובה חורג מהמקסימום, המדפסת משתמשת בגובה המקסימלי שמותר.
 • הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן 14 אינץ'. ניתן להגדיל את הגובה בפסיעות של 0.01 אינץ'.
 • הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא 356 מילימטרים. ניתן להגדיל את הגובה בפסיעות של 1 מ"מ.

  כיוון הזנה

 • קצה קצר
 • קצה ארוך

מציין את כיוון ההזנה אם ניתן לטעון את הנייר בכל אחד מהכיוונים.

הערות:

 • הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "קצה קצר".
 • קצה ארוך מופיע רק אם הקצה הארוך ביותר קצר ממקסימום הרוחב שנתמך על-ידי המגש.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top