Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

הקצאת סוג נייר מותאם אישית

  שימוש בשרת האינטרנט המובנה

  הקצה שם סוג נייר מותאם אישית למגש בעת קישור או ביטול קישור מגשים.

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
 2. לחץ על Settings (הגדרות) > Paper Menu (תפריט נייר) > Custom Types (סוגים מותאמים אישית).

 3. בחר שם לסוג נייר מותאם אישית ולאחר מכן בחר סוג נייר.

  הערה:  ברירת המחדל של היצרן עבור כל השמות המותאמים אישית שמוגדרים על-ידי המשתמש היא Paper (נייר).

 4. לחץ על Submit (שלח).

  בעזרת לוח הבקרה של המדפסת

 1. במסך הבית, נווט אל:

   > Paper Menu (תפריט נייר) > Custom Types (סוגים מותאמים אישית)

 2. בחר שם לסוג נייר מותאם אישית ולאחר מכן בחר סוג נייר.

  הערה:  ברירת המחדל של היצרן עבור כל השמות המותאמים אישית שמוגדרים על-ידי המשתמש היא Paper (נייר).

 3. גע ב-.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top