Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

הבנת מסך הבית

עם הפעלת המדפסת, התצוגה מציגה מסך בסיסי, שנקרא מסך הבית. השתמש בלחצני ובסמלי מסך הבית כדי להתחיל פעולה.

הערה:  מסך הבית עשוי להשתנות בהתאם להגדרות ההתאמה האישית של מסך הבית, ההגדרה המנהלתית ופתרונות מוטמעים פעילים.

גע ב-כדי

1

שינוי שפה

שנה את השפה הראשית של המדפסת.

2

Bookmarks (סימניות)

צור, ארגן ושמור סדרה של סימניות (כתובות URLs) לתצוגת עץ של תיקיות וקישורים לקובץ.

הערה:  תצוגת העץ אינה כוללת סימניות שנוצרו במסגרת Forms and Favorites (טפסים ומועדפים) והסימניות שבעץ אינן שמישות ב-Forms and Favorites (טפסים ומועדפים)

3

Held Jobs (משימות מופסקות)

הצג את כל העבודות המוחזקות הנוכחיות.

4

USB

צפה, בחר או הדפס תמונות ומסמכים מכונן הבזק.

הערה:  סמל זה מופיע רק כאשר אתה שב למסך הבית בזמן שכרטיס זיכרון או כונן הבזק מחוברים למדפסת.

5

תפריטים

גש לתפריטי המדפסת.

הערה:  תפריטים אלה זמינים רק כאשר המדפסת נמצאת במצב Ready (מוכנה).

6

סרגל הודעת מצב

  • הצגת המצב הנוכחי של המדפסת, לדוגמה Ready (מוכנה) או Busy (עסוקה).
  • הצגת מצב החומרים מתכלים.
  • הצג הודעות התערבות ואת ההנחיות כיצד לנקות אותן.

7

מצב/חומרים מכלים

  • הצגת אזהרה או הודעת שגיאה בכל פעם שנדרשת התערבות המשתמש כדי שהמדפסת תמשיך בעיבוד.
  • הצגת מידע נוסף על הודעת האזהרה של המדפסת וכיצד לנקות אותה.

8

עצות

הצגת מידע עזרה תלוי הקשר.

ייתכן שגם הפריטים הבאים יופיעו במסך הבית:

גע ב-כדי

Search Held Jobs (חיפוש במשימות מופסקות)

חפש משימות מופסקות נוכחיות.

Jobs by user (משימות לפי משתמש)

לגשת למשימוטת הדפסה שנשמרו על-ידי משתמש.

Profiles and Apps (פרופילים ויישומים)

לגשת לפרופילים וליישומים.

תכונות

תכונהתיאור

התראת הודעת התערבות

אם הודעת התערבות משפיעה על פונקציה, סמל זה מופיע ונורית מחוון מהבהבת באדום.

אזהרה

אם מתרחשת שגיאת תנאי, יופיע סמל זה.

כתובת IP של המדפסת

דוגמה: 123.123.123.123

כתובת ה-IP של המדפסת נמצאת בפינה השמאלית העליונה של מסך הבית ניתן להשתמש בכתובת ה-IP כאשר ניגשים לשרת האינטרנט המוטמע כדי לצפות בהגדרות המדפסת ולהגדיר אותן מרחוק.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top