Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

עצות לשימוש בכרטיסים

כרטיסים הם מדיה מיוחדת חד-שכבתית כבדה. רבות מהתכונות, כגון תכולת לחות, עובי ומרקם, יכולות להשפיע בצורה משמעותית על איכות ההדפסה.

  • בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את גודל, סוג, מרקם ומשקל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים לכרטיסים שטעונים במגש.
  • הדפס דוגמאות על הכרטיסים שאתה שוקל להשתמש בהם לפני רכישת כמויות גדולות של כרטיסים.
  • ציין את מרקם ומשקל הנייר מתוך הגדרות המגש כדי להתאים לנייר שטעון במגש.
  • הדפסה מראש, ניקוב וקימוט עלולים להשפיע בצורה משמעותית על איכות ההדפסה ולגרום לחסימות או לבעיות אחרות בטיפול בנייר.
  • לפני טעינת הכרטיסים המגש, כופף ואוורר את הכרטיסים כדי לשחררם. יישר את הקצוות על משטח ישר.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top