Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

חיפוש מידע על היישומים במסך הבית

המדפסת מגיעה עם יישומים מתוקנים מראש המיועדים למסך הבית. לפני שתוכל להשתמש ביישומים אלו, תחילה עליך להפעיל ולהגדיר יישומים אלו באמצעות שרת האינטרנט המובנה. למידע נוסף על גישה לשרת האינטרנט המובנה, ראה את גישה אל שרת האינטרנט המוטמע.

    למידע נוסף על ההגדרה והשימוש ביישומי מסך הבית, בצע את הפעולות הבאות:

  1. עבור אל http://support.lexmark.com.

  2. לחץ על Software Solutions (פתרונות תוכנה) ובחר אחת מהאפשרויות הבאות:

    • Scan to Network (סריקה לרשת)—מאפשר לחפש פרטים על היישום Scan to Network.
    • Other Applications (יישומים אחרים)—מאפשר לחפש פרטים על יישומים אחרים.
  3. לחץ על הכרטיסייה Manuals (מדריכים), ולאחר מכן בחר את המסך עבור יישום מסך הבית.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top