Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

תפריט הגדרת תאריך ושעה

השתמש ב:כדי

  תאריך ושעה נוכחיים

מציג את הגדרות הנוכחיות של התאריך והשעה של המדפסת.

  הגדר ידנית של תאריך ושעה

 • [קלט תאריך/שעה]

הזן את התאריך והשעה.

הערות:

 • הגדרה ידנית של התאריך והשעה קובעת את Enable NTP (אפשר NTP) למצב No (לא).
 • האשף מאפשר לך להגדיר את התאריך ואת השעה בפורמט YYYY‑MM‑DD‑HH:MM.

  אזור זמן

 • [רשימת אזורי זמן]

בוחר את אזור הזמן.

הערה:  הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא GMT.

  שעון קיץ אוטומטי

 • On (פועל)
 • מכובה

מגדיר את המדפסת להשתמש במועד התחלה וסיום של שעון הקיץ המתאים (DST) שמשויך לאזור הזמן של המדפסת.

הערה:  On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

  איפשור NTP

 • On (פועל)
 • מכובה

מאפשר את Network Time Protocol, אשר מסנכרן את השעונים של התקנים ברשת

הערות:

 • On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
 • ההגדרה עוברת למצב Off (כבוי) אם תגדיר ידנית את התאריך ואת השעה.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top