Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

טעינה במזין הרב-תכליתי

 1. משוך כלפי מטה את דלת המזין הרב-תכליתי.

  הערה:  אל תטען ואל תסגור את המזין הרב תכליתי בזמן הדפסת משימה.

 2. משוך את המאריך של המזין הרב-תכליתי.

  הערה:  כוון את המאריך בעדינות כך שהמזין הרב-תכליתי יהיה פתוח במלואו ולמלוא האורך.

 3. החלק את מוביל הרוחב למיקום הנכון עבור גודל הנייר הנטען.

  הערה:  השתמש במחווני גודל הנייר בחלקו התחתון של המגש כדי לסייע במיקום המכוונים.

 4. הכן את הנייר או המדיה המיוחדת לטעינה.

  • נער את גיליונות הנייר קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.
  • החזק שקפים מהשוליים ונער אותם כמניפה. ישר את הקצוות על משטח ישר.
  • הערה:  הימנע מנגיעה בצד ההדפסה של שקפים. היזהר שלא לשרוט את השקפים.

  • מתח את ערימת המעטפות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותן ואז נער אותן כמניפה. יישר את הקצוות על משטח ישר.
 5. טען נייר או מדיה מיוחדת.

  הערה:  החלק את הערימה בעדינות לתוך המזין הרב-תכליתי עד שתיעצר.

  • טען בכל פעם רק גודל וסוג אחד של נייר או מדיה מיוחדת.
  • וודא שהנייר משוחרר במזין הרב תכליתי, מונח ישר, ואינו מעוקם או מקומט.
  • הטעינה של נייר מכתבים היא שונה כשמותקנת וכשלא מותקנת יחידת גימור סיכות אופציונלית.
  • ללא יחידת גימור סיכות אופציונליתעם יחידת גימור סיכות אופציונלית

   הדפסה חד-צדדית

   הדפסה חד-צדדית

   הדפסה דו-צדדית

   הדפסה דו-צדדית

  • אם אתה טוען נייר מחורר לשימוש עם יחידת גימור סיכות, עליך לוודא שהחורים בקצה הארוך של הנייר נמצאים בצד ימין של המגש.
  • הדפסה חד-צדדיתהדפסה דו-צדדית

   הערה:  אם החורים בקצה הארוך של הנייר נמצאים בצד שמאל של המגש, עלולה להיגרם חסימה.

  • טען מעטפות עם צד הדש כלפי מטה, בצד השמאלי של המזין הרב-תכליתי.
  • אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אף פעם אל תשתמש במעטפות עם בולים, מהדקים, לחצנים, חלונות, רפידות מצופות או חלקים נדבקים מעצמם. מעטפות אלה עלולות לגרום נזק חמור למדפסת.

  • ודא שהנייר או המדיה המיוחדת נמצאים מתחת למחוון המילוי המקסימלי של הנייר.
  • אזהרה—פוטנציאל לנזק:  מילוי יתר של המזין עלול לגרום לחסימות נייר.

 6. לניירות בגודל מותאם אישית או בגודל אוניברסלי, כוונן את מובילי הרוחב כך שייגעו קלות בצדי הערימה.

 7. בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג וגודל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים לנייר שטעון במגש.

  הערה:  הגדר גודל וסוג נכונים של נייר כדי להימנע מחסימות נייר ומבעיות באיכות הדפסה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top