Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי)

ההגדרה גודל נייר אוניברסלי היא הגדרת משתמש המאפשרת להדפיס על גודלי נייר שאינם מוגדרים מראש בתפריטי המדפסת.

הערות:

  • הגודל האוניברסלי הקטן ביותר שנתמך הוא 70  x  127  מ"מ  (2.76  x  5  אינץ') להדפסה חד צדדית ו- 105  x  148  מ"מ  (4.13  x  5.83  אינץ') להדפסה דו-צדדית (דופלקס).
  • הגודל האוניברסלי הגדול ביותר שנתמך הוא 216  x 356  מ"מ  (8.5  x  14  אינץ') להדפסה חד-צדדית ולהדפסה דו-צדדית.
  • כאשר מדפיסים על נייר ברוחב של פחות מ-210   מ"מ (8.3   אינץ'), המדפסת עשויה להדפיס במהירות מופחתת אחרי זמן מה כדי להבטיח את ביצועי ההדפסה הטובים ביותר.
  • אם אתה מדפיס באופן קבוע משימות גדולות על נייר צר, רצוי שתשתמש במדפסות מדגמי MS710 Series, המדפיסות אצוות של 10 עמודים או יותר על נייר צר במהירות גבוהה יותר. למידע נוסף על דגמי המדפסות MS710, צור קשר עם נציג המכירות המקומי של Lexmark.

בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 > Settings (הגדרות) >  > Paper Menu (תפריט נייר) >  > Universal Setup (הגדרה אוניברסלית) >  > Units of Measure (יחידות מידה) >  >  בחר יחידת מידה) > 

האם מאמר זה הועיל לך?
Top