Skip to Content Information Center
Lexmark MX810

Lexmark MX810

Dziennik audytu bezpieczeństwa, menu

OpcjaDziałanie

  Export Log (Eksportuj dziennik)

Umożliwia upoważnionemu użytkownikowi eksportowanie dziennika bezpieczeństwa.

Uwagi:

 • Aby wyeksportować dziennik audytu z poziomu panelu sterowania drukarki, należy podłączyć do drukarki napęd flash.
 • Z poziomu programu Embedded Web Server dziennik audytu można pobrać na komputer.

  Delete Log (Usuń dziennik)

 • Tak
 • Nie

Określa, czy dzienniki audytu są usuwane.

  Configure Log (Konfiguruj dziennik)

 • Enable Audit (Włącz audyt)
  • Tak
  • Nie
 • Enable Remote Syslog (Włącz zdalny dziennik systemowy)
  • Nie
  • Tak
 • Zdalny serwer Syslog
  • [Ciąg 256 znaków]
 • Zdalny port Syslog
  • 1–65535
 • Zdalna metoda Syslog
  • Normalne UDP
  • Stunnel
 • Remote Syslog Facility (Zdalny obiekt dziennika systemowego)
  • 0–23
 • Pełne zachowanie dziennika
  • Nałóż na najstarsze wpisy
  • Wyślij dziennik pocztą e‑mail, a następnie usuń wszystkie wpisy

Określa sposób konfiguracji dzienników audytu.

Uwagi:

 • Włączenie audytu określa, czy zdarzenia są zapisywane w dzienniku audytu bezpieczeństwa i w dzienniku systemowym. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest No (Nie).
 • Włączenie zdalnego dziennika systemowego określa, czy dzienniki są wysyłane na serwer zdalny. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest No (Nie).
 • Ustawienie „Zdalny serwer Syslog” określa wartość używaną do wysyłania dzienników na zdalny serwer Syslog.
 • Ustawienie „Zdalny port Syslog” identyfikuje port, przez który drukarka wysyła zarejestrowane zdarzenia do zdalnego serwera.
 • Ustawienie „Zdalna metoda Syslog” identyfikuje protokół używany przez drukarkę do wysyłania zarejestrowanych zdarzeń do zdalnego serwera. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normalne UDP.
 • Ustawienie „Zdalna funkcja Syslog” określa wartość funkcji, która ma zostać użyta przez drukarkę podczas wysyłania raportu o zdarzeniach do zdalnego serwera syslog. Domyślne ustawienie fabryczne to 4 sekund.
 • Ustawienie „Zachowanie przy zapełnionym dzienniku” określa sposób działania drukarki w sytuacji, gdy dziennik całkowicie zapełnia przydzieloną pamięć. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest „Zastępuj najstarsze wpisy”.
OpcjaDziałanie

  Konfiguruj dziennik (ciąg dalszy)

 • Adres e-mail administratora
  • [Ciąg 256 znaków]
 • Cyfrowy eksport znaku
  • Wyłączone
  • Włączone
 • Severity of events to log (Ważność zdarzeń do raportowania)
  • 0–7
 • Zdalne niezalogowane zdarzenia Syslog
  • Nie
  • Tak
 • Alarm wyczyszczenia dziennika e-mail
  • Nie
  • Tak
 • Alarm zawijania dziennika e-mail
  • Nie
  • Tak
 • Alarm % e-mail
  • Nie
  • Tak
 • Poziom alarmu %
  • 1-99
 • Alarm eksportu dziennika e-mail
  • Nie
  • Tak
 • Alarm zmiany ustawień dziennika e-mail
  • Nie
  • Tak
 • Zakończenia linii dziennika
  • LF (\n)
  • CR (\r)
  • CRLF (\r\n)

Określa sposób konfiguracji dzienników audytu.

Uwagi:

 • Ustawienie „Adres e-mail administratora” określa, czy administratorzy mają być automatycznie powiadamiani o określonych zdarzeniach z dziennika. W tym ustawieniu można skonfigurować jeden lub więcej adresów e-mail (rozdzielonych przecinkiem).
 • Ustawienie „Eksporty podpisane cyfrowo” określa, czy drukarka automatycznie podpisuje każdy wyeksportowany dziennik bezpieczeństwa. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Ustawienie „Poziom istotności zdarzeń rejestrowanych w dzienniku” powoduje zapisywanie poziomu istotności każdego zdarzenia. Domyślne ustawienie fabryczne to 4 sekund.
 • Ustawienie „Zdalne niezarejestrowane zdarzenia Syslog” określa, czy drukarka wysyła do serwera zdalnego zdarzenia, których poziom istotności przekracza wartość ustawienia „Poziom istotności zdarzeń rejestrowanych w dzienniku”. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest No (Nie).
 • Ustawienie „E-mail o wyczyszczeniu dziennika” określa, czy drukarka wysyła do administratora wiadomość e-mail za każdym razem, gdy dziennik zostaje usunięty z poziomu panelu sterowania drukarki lub programu EWS. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest No (Nie).
 • Ustawienie „E-mail o rozpoczęciu zastępowania wpisów” określa, czy drukarka wysyła do administratora wiadomość e-mail w momencie rozpoczęcia zastępowania wpisów dziennika. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest No (Nie).
 • Ustawienie „E-mail o % zapełnienia dziennika” określa, czy drukarka wysyła do administratora wiadomość e-mail w momencie zajęcia przez dziennik określonej części przydzielonego miejsca. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest No (Nie).
 • Ustawienie „Poziom alarmu o % zapełnienia” określa ilość zajętego przez dziennik miejsca, której osiągnięcie lub przekroczenie powoduje alarm. Domyślne ustawienie fabryczne to 90 sekund.
 • Ustawienie „E-mail o wyeksportowaniu dziennika” określa, czy drukarka wysyła do administratora wiadomość e-mail w momencie wyeksportowania dziennika. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest No (Nie).
 • Ustawienie „E-mail o zmianie ustawień dziennika” określa, czy drukarka wysyła do administratora wiadomość e-mail w momencie zmiany wartości ustawienia Włącz audyt. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest No (Nie).
 • Ustawienie „Zakończenia linii dziennika” określa sposób obsługi zakończeń linii dziennika (w zależności od systemu operacyjnego, w którym plik będzie analizowany lub wyświetlany). Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest „LF (\n)”.
Czy ten artykuł był pomocny?
Top