Skip to Content Information Center
Lexmark MS410

Lexmark MS410

חיבור כבלים

חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB או כבל מקבילי, או לרשת באמצעות כבל Ethernet.

הקפד להתאים את הדברים הבאים:

  • סמל ה- USB שעל הכבל עם סמל ה- USB שעל המדפסת
  • את הכבל המקבילי המתאים עם היציאה המקבילית
  • כבל ה- Ethernet המתאים ליציאת ה- Ethernet

אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תיגע בכבל ה- USB, במתאם רשת כלשהו או במדפסת באזור המוצג, בעת הדפסה פעילה. אובדן נתונים או תקלה עלולים להתרחש.

השתמש ב:כדי

* יציאות אלו זמינות בדגמי מדפסת נבחרים בלבד.

1

יציאת USB*

לחבר מתאם נוסף ואופציונלי לרשת אלחוטית.

2

יציאת מדפסת USB

לחבר את המדפסת למחשב.

3

יציאת Ethernet*

לחבר את המדפסת לרשת.

4

יציאה מקבילית*

לחבר את המדפסת למחשב.

5

מתג הפעלה

להפעיל ולכבות את המדפסת.

6

שקע כבל החשמל של המדפסת

לחבר את המדפסת לשקע חשמל.

7

חריץ אבטחה

לחבר מנעול שיאבטח את המדפסת למקום.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top