Skip to Content Information Center
Lexmark MS410

Lexmark MS410

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

השתמש ב:כדי

1

לחצן התפריטים

לפתוח את התפריטים.

הערות:

 • התפריטים זמינים רק כאשר המדפסת נמצאת במצב "מוכן".
 • לחיצה על הלחצן במהלך ניווט בתפריטים מחזירה את לוח הבקרה של המדפסת לרמה העליונה של מסך התפריט.

2

תצוגה

להציג אפשרויות הדפסה וכן גם מצב והודעות שגיאה.

3

הלחצן שינה

לאפשר מצב שינה או מצב היברנציה.

הערות:

 • לחיצה על לחצן פיזי כלשהו תגרום להתעוררות המדפסת ממצב שינה.
 • לחיצה על הלחצן השינה או על מתג ההפעלה מעירים את המדפסת ממצב היברנציה.

4

הלחצן עצור

 • לצאת מהתפריטים ולחזור למצב "מוכן".
 • לעצור את פעילויות המדפסת, דוגמת הדפסה או הורדת גופנים.

5

הלחצן חץ ימינה

 • לגלול דרך התפריטים כדי לעבור בין המסכים ואפשרויות התפריט.
 • לגלול בהגדרות או בטקסט. עבור תפריטים עם ערכים מספריים, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן החץ כדי לגלול בהגדרות. שחרר את הלחצן עם הופעת הערך הרצוי.

6

הלחצן בחירה

 • לפתוח תפריט.
 • להציג הגדרות או ערכים שזמינים עבור התפריט. הגדרת ברירת המחדל הנוכחית מצוינת על-ידי כוכבית (*).
 • לשמור את הערך שמוצג כהגדרת ברירת המחדל הנוכחית של המשתמש.

7

הלחצן חץ שמאלה

 • לגלול דרך התפריטים כדי לעבור בין המסכים ואפשרויות התפריט.
 • לגלול בהגדרות או בטקסט. עבור תפריטים עם ערכים מספריים, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן החץ כדי לגלול בהגדרות. שחרר את הלחצן עם הופעת הערך הרצוי.

8

הלחצן חזרה

לחזור למסך הקודם.

9

נורית המחוון

לקבוע את מצב המדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top