Skip to Content Information Center
Lexmark MS410

Lexmark MS410

שימוש בכלי השירות להגדרות מדפסת מקומית

  1. באפשרותך לגשת ל-Local Printer Settings Utility (תוכנית העזר להגדרת מדפסת מקומית) מרשימת היישומים או מהתפריט Start (התחלה) כדי להתאים את הגדרות המדפסת.

  2. שמור את השינויים האמצעות התפריט Actions (פעולות.

    הערה:  כדי להפיץ את ההגדרות למדפסות אחרות, שמור את ההגדרות בקובץ פקודות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top