Skip to Content Information Center
Lexmark MS410

Lexmark MS410

חסימת נייר במגשים

  1. הסר את המגש.

  2. הוצא את הנייר התקוע.

    הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

  3. הכנס את המגש.

  4. בלוח הבקרה, לחץ על .

האם מאמר זה הועיל לך?
Top