Skip to Content Information Center
Lexmark MS410

Lexmark MS410

יצירת PIN ללוח הבקרה של המדפסת

תפריט "PIN הגנה ללוח" מאפשר להגביל גישה לתפריטים מתוך לוח הבקרה של המדפסת. כדי להגביל גישה לתפריטים, צור מספר זיהוי אישי (PIN), ולאחר מכן הקצה את ה- PIN לכל תפריט.

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה- IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט "רשת/יציאות". כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.
 2. לחץ על הגדרות > אבטחה > PIN הגנה ללוח.

 3. במקטעים "צור PIN משתמש" או "צור PIN מנהל מערכת", הזן את ה- PIN.

  הערה:  ניתן להזין 16 תווים לכל היותר עבור ה- PIN.

 4. לחץ על שינוי.

 5. בכל תפריט בתפריטי "אדמיניסטרציה", "ניהול" או או המקטעים "גישה לפונקציות", בחר הגנת PIN משתמש או הגנת PIN מנהל מערכת או הגנת PIN מנהל מערכת ו- PIN משתמש.

  הערה:  באמצעות PIN מנהל מערכת תוכל לגשת לתפריט שהוקצה לו PIN משתמש.

 6. לחץ על שלח.

אם בלוח הבקרה של המדפסת תנסה לגשת לתפריט המוגן ב- PIN, המדפסת תבקש שתזין את ה- PIN.

הערה:  לאחר שתזין את הספרה האחרונה של ה- PIN, הקפד ללחוץ על בלוח הבקרה של המדפסת למשך יותר מ- 3 שניות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top