Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

הדפסה מכונן הבזק

הערות:

 • לפני הדפסת קובץ PDF מוצפן, תתבקש להזין את סיסמת הקובץ מתוך לוח הבקרה של המדפסת.
 • לא ניתן להדפיס קבצים שאליהם אין לך הרשאות הדפסה.
 1. חבר כונן הבזק ליציאת USB.

  הערות:

  • כאשר מוכנס כונן הבזק, סמל של כונן הבזק מופיע על מסך הבית של המדפסת.
  • אם תחבר כונן הבזק כאשר המדפסת זקוקה לתשומת לב, כמו למשל כאשר ישנה חסימת נייר, המדפסת תתעלם מכונן ההבזק.
  • אם תחבר כונן הבזק בעת שהמדפסת מעבדת משימות הדפסה אחרות, תופיע ההודעה Busy (עסוק) בתצוגת המדפסת לאחר עיבוד משימות הדפסה אלה, ייתכן שתצטרך להציג את רשימת המשימות המוחזקות כדי להדפיס מסמכים מתוך כונן ההבזק.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תיגע בכבל ה- USB, במתאם רשת אלחוטית כלשהו, במחבר כלשהו, בהתקן הזיכרון או במדפסת באזור שמוצג, במהלך הדפסה, קריאה או כתיבה פעילות מתוך התקן זיכרון. עלול להתרחש אובדן נתונים.

 2. בלוח הבקרה של המדפסת, גע במסמך שברצונך להדפיס.

 3. גע בחציםכדי לצפות בתצוגה מקדימה של המסמך.

 4. השתמש ב- או ב- כדי לציין מספר ההעתקים להדפסה ולאחר מכן גע ב-Print (הדפסה).

  הערות:

  • אל תנתק את כונן ההבזק מיציאת USB עד שהסתיימה הדפסת המסמך.
  • אם תשאיר את כונן ההבזק במדפסת לאחר שתצא ממסך התפריט הראשוני של USB, גע ב-Held Jobs (משימות מוחזקות) במסך הבית כדי להדפיס קבצים מכונן ההבזק.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top