Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

העתקה אל

אפשרות זו פותחת מסך שבו תוכל להזין את גודל וסוג הנייר שעליו יודפסו העותקים.

  • גע בגודל ובסוג הנייר שמתאים לנייר הטעון.
  • אם ההגדרות "העתקה מתוך" ו"העתקה אל" שונות, המדפסת מתאימה אוטומטית את ההגדרה "קנה מידה" כדי לסגל אותה להבדל.
  • אם גודל או סוג הנייר שעליו ברצונך להעתיק אינו טעון באחד המגשים, גע ב- מזין ידני וטען ידנית את הנייר במזין הרב-תכליתי.
  • כאשר "העתקה אל" מוגדרת ל"התאמת גודל אוטומטית", כל עותק מותאם לגודל הנייר של מסמך המקור. אם גודל הנייר המתאים אינו נמצא באחד המגשים, מופיעה ההודעה גודל הנייר לא נמצא ומוצגת בקשה לטעון נייר במגש או במזין הרב-תכליתי.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top