Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

Scale (קנה מידה)

אפשרות זאת מאפשרת לך להגדיל או להקטין את המסמך בין 25% עד 400% מגודל המסמך המקורי. ניתן גם להגדיר קנה מידה אוטומטי.

  • כאשר מעתיקים לגודל נייר שונה, כמו למשל מנייר בגודל legal לנייר בגודל letter, הגדר את גודלי הנייר של “Copy from” (העתק מ) ו- “Copy to” (העתק אל) אוטומטית כך שקנה המידה של התמונה יותאם לגודל הנייר עליו אתה מעתיק.
  • כדי להקטין או להגדיל את הערך ב-1%, גע ב- או ב- בלוח הבקרה של המדפסת. כדי לבצע הקטנה או הגדלה מתמשכות של הערך, לחץ על הלחצן ברצף למשך שתי שניות או יותר.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top