Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

שינוי איכות העתקה

 1. טען מסמך מקור עם הפניםכלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

  הערות:

  • אל תטען במזין המסמכים האוטומטי גלויות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
  • נורית החיווי של מזין המסמכים האוטומטי נדלקת כאשר הנייר טעון כנדרש.
 2. אם את טוען מסמך במזין המסמכים האוטומטי, התאם את מכווני הנייר.

 3. במסך הבית, נווט אל:

  Copy (העתקה) > Content (תוכן)

 4. גע בלחצן שמייצג בצורה הטובה ביותר את סוג התוכן של המסמך שאתה מעתיק.

  • טקסט—תוכן מסמך המקור הוא בעיקר טקסט או קווי מתאר.
  • טקסט/תצלום—מסמך המקור מכיל שילוב של טקסט וגרפיקה תצלומים.
  • תצלום—מסמך המקור הוא בעיקרו תצלום או תמונה.
  • גרפיקה—מסמך המקור הוא בעיקר גרפיקה עסקית דוגמת תרשים פלחים, תרשים עמודות ואנימציה.
 5. גע ב-.

 6. גע בלחצן שמייצג בצורה הטובה ביותר את מקור התוכן של המסמך שאתה מעתיק.

  • לייזר צבע— מסמך המקור הודפס באמצעות מדפסת לייזר צבעונית.
  • הזרקת דיו— מסמך המקור הודפס באמצעות מדפסת הזרקת דיו.
  • כתב עת— מסמך המקור הוא מתוך כתב-עת.
  • דפוס— מסמך המקור הודפס באמצעות מכונת דפוס.
  • לייזר שחור/לבן— מסמך המקור הודפס באמצעות מדפסת לייזר בשחור/לבן.
  • תצלום/סרט— מסמך המקור הוא תצלום מתוך סרט.
  • עיתון— מסמך המקור הוא מתוך עיתון.
  • אחר— מסמך המקור הודפס באמצעות מדפסת חלופית או לא ידועה.
 7. גע ב-  > Copy It (העתק זאת).

האם מאמר זה הועיל לך?
Top