Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

יצירת משימת העתקה מותאמת אישית

משימת העתקה מותאמת אישית או בניית משימה משמשת לשילוב סדרה אחת או יותר של מסמכי מקור למשימת העתקה יחידה. ניתן לסרוק כל אחת מהסדרות באמצעות פרמטרי משימה שונים. בעת שליחת משימת העתקה כשהאפשרות Custom Job (משימה מותאמת אישית) מופעלת, הסורק סורק את סדרת מסמכי המקור הראשונה באמצעות הפרמטרים שסופקו לו, ולאחר מכן סורק את הסדרה הבאה באמצעות פרמטרים זהים או שונים.

הגדרת הסדרה משתנה בהתאם למקור הסריקה:

 • בעת סריקת מסמך המונח על משטח הזכוכית של הסורק, סדרה מורכבת מדף בודד.
 • בעת סריקת דפים מרובים באמצעות מזין המסמכים האוטומטי, סדרה מורכבת מכל הדפים הנסרקים עד להתרוקנות ה-ADF.
 • בעת סריקת דף בודד באמצעות ה-ADF, סדרה מורכבת מדף אחד.

לדוגמה:

 1. טען מסמך מקור עם הפניםכלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

  הערות:

  • אל תטען במזין המסמכים האוטומטי גלויות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
  • נורית החיווי של מזין המסמכים האוטומטי נדלקת כאשר הנייר טעון כנדרש.
 2. אם את טוען מסמך במזין המסמכים האוטומטי, התאם את מכווני הנייר.

 3. במסך הבית, נווט אל:

  Copy (העתקה) > Advanced Options (אפשרויות מתקדמות) > Custom Job (משימה מותאמת אישית) > On (מופעל) >  > Copy It (העתק זאת)

  הערה:  כשהסורק מגיע לסוף הסדרה, מוצג מסך הסריקה.

 4. טען את המסמך הבא אל מזין המסמכים האוטומטי עם הפנים כלפי מעלה והקצה הקצר תחילה או הנח אותו על משטח הזכוכית עם הפנים כלפי מטה, ולאחר מכן גע באפשרות Scan from automatic feeder (סרוק ממזין המסמכים האוטומטי) או Scan from flatbed (סרוק ממשטח הזכוכית).

  הערה:  במידת הצורך, שנה את הגדרות משימת הסריקה.

 5. אם יש לך מסמך נוסף לסריקה, חזור על השלב הקודם. אחרת, גע באפשרות Finish the job (סיום משימה).

האם מאמר זה הועיל לך?
Top