Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

העתקת גודלי נייר שונים

השתמש ב- ADF כדי להעתיק מסמכי מקור בגדלים שונים. בהתאם לסוג הנייר שטעון וההגדרות "העתקה אל" ו"העתקה מתוך", כל העתק מודפס על גודלי נייר מעורבים (דוגמה 1) או שהגודל מותאם כדי להתאים לגודל אחד של נייר (דוגמה 2).

  דוגמה 1: העתקה על גודלי נייר מעורבים

 1. טען מסמך מקור עם הפניםכלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

  הערות:

  • אל תטען במזין המסמכים האוטומטי גלויות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
  • נורית החיווי של מזין המסמכים האוטומטי נדלקת כאשר הנייר טעון כנדרש.
 2. אם את טוען מסמך במזין המסמכים האוטומטי, התאם את מכווני הנייר.

 3. במסך הבית, נווט אל:

  Copy (העתקה) > Copy from (העתקה מתוך) > Mixed Sizes (גדלים מעורבים) > 

 4. נווט אל:

  Copy to (העתקה אל) > Auto Size Match (התאמת גודל אוטומטית) >  > Copy It (העתק זאת)

  הסורק מזהה את גודלי הנייר השונים בעת שהם נסרקים. ההעתקים מודפסים על גודלי נייר מעורבים שמתאימים לגודלי הנייר של מסמך המקור.

  דוגמה 2: העתקה על גודל נייר אחד

 1. טען מסמך מקור עם הפניםכלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

  הערות:

  • אל תטען במזין המסמכים האוטומטי גלויות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
  • נורית החיווי של מזין המסמכים האוטומטי נדלקת כאשר הנייר טעון כנדרש.
 2. אם את טוען מסמך במזין המסמכים האוטומטי, התאם את מכווני הנייר.

 3. במסך הבית, נווט אל:

  Copy (העתקה) > Copy from (העתקה מתוך) > Mixed Sizes (גדלים מעורבים) > 

 4. נווט אל:

  Copy to (העתק אל) > Letter >  > Copy It (העתק זאת)

  הסורק מזהה את גודלי הנייר השונים בעת שהם נסרקים, ולאחר מכן מתאים את גודלי הנייר המעורבים כדי להתאים לגודל הנייר שטעון במדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top