Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

גישה ללוח הבקר

  זהירות—סכנת שוק:  אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.

 1. פתח את דלת הגישה של לוח הבקר.

 2. פתח את מגן לוח הבקר באמצעות הידית הירוקה.

 3. השתמש באיור הבא כדי לאתר את המחבר המתאים.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  רכיבים אלקטרוניים בלוח הבקר ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח הבקר או במחברים.

  1

  מחבר כרטיס זיכרון

  2

  מחבר כרטיס אפשרות

  3

  מחבר דיסק קשיח של מדפסת

  4

  Lexmark Internal Solutions Port - מחבר

 4. סגור את המגן ולאחר מכן סגור את הדלת הגישה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top