Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

התקנת דיסק קשיח של המדפסת

  זהירות—סכנת שוק:  אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  רכיבים אלקטרוניים בלוח הבקר ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח הבקר או במחברים.

 1. גש ללוח הבקר.

  לקבלת מידע נוסף, ראה גישה ללוח הבקר.

 2. הוצא את הדיסק הקשיח של המדפסת מהאריזה.

 3. התקן את הדיסק הקשיח של המדפסת בלוח הבקר.

  1. בעזרת מברג רגיל עם להב שטוח, שחרר את הברגים.

  2. הכנס את תקע כבל הממשק של הדיסק הקשיח של המדפסת לתוך השקע בלוח הבקר.

   הערה:  השקע והתקע מקודדים בצבע כחול.

  3. יישר את הברגים שעל הדיסק הקשיח של המדפסת עם החריצים שעל זוויות לוח הבקר, ולאחר מכן החלק את הדיסק הקשיח של המדפסת לתוך הזוויות.

  4. הדק את שני הברגים.

 4. סגור את מגן לוח הבקר ולאחר מכן סגור את הדלת הגישה ללוח הבקר.

  הערה:  לאחר שתוכנת המדפסת ואפשרויות חומרה כלשהן מותקנות, ייתכן שיהיה צורך להוסיף ידנית את האפשרויות במנהל התקן המדפסת כדי שיהיו זמינות לעבודות הדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top