Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

עצות לשימוש במדבקות

הדפס דוגמאות על המדבקות שבהן את שוקל להשתמש לפני שתרכוש כמויות גדולות.

הערה:  השתמש רק בגיליונות של מדבקות נייר. מדבקות ויניל, בית מרקחת ודו-צדדיות אינן נתמכות.

לקבלת מידע נוסף על הדפסת מדבקות, מאפיינים ועיצוב ראה את Card Stock & Label Guide שזמין באתר http://support.lexmark.com.

בעת הדפסת מדבקות:

 • השתמש במדבקות המתוכננות במיוחד למדפסות לייזר. בדוק עם היצרן או הספק כדי לוודא כי:
  • המדבקות יכולות לעמוד בטמפרטורות של עד 230°C ללא שיידבקו, יתקמטו, יסתלסלו בהגזמה או יפלטו חומר מסוכן.
  • הדבק של המדבקות, פני הגיליון (הצד להדפסה), והציפויים יכולים לעמוד בלחץ של ‎25 ‎psi ‏(‎172 ‎kPa) ללא התפצלות, בעבוע סביב לקצבות, או שחרור אדים מסוכנים.
 • אל תשתמש במדבקות עם חומר תמיכה אחורי חלק.
 • השתמש בגיליון מלא של מדבקות. גיליונות חלקיים עלולים לגרום להתקלפות המדבקות במהלך ההדפסה ולגרום לחסימת נייר. בנוסף, גיליונות חלקיים מזהמים את המדפסת ואת המיכלים בחומר הדבקה, ועלולים לבטל את האחריות למדפסת ולמיכלי הטונר.
 • אל תשתמש במדבקות עם חומר הדבקה חשוף.
 • אל תדפיס במרחק של מ"מ 1 (0.04 אינץ') מקצה המדבקה, מהפרפורציה, או בין מדבקות עם die‑cuts.
 • ודא שהדבק התומך אינו מגיע לשולי הגיליון. ציפוי ברצועות של חומר ההדבקה צריך להיות במרחק מ"מ 1 (0.04 אינץ') מהקצוות. חומרי הדבקה מזהמים את המדפסת ועלולים לבטל את האחריות.
 • אם ציפוי ברצועות של חומר ההדבקה אינו אפשרי, הסר רצועה של 2 מ"מ (0.06 אינץ') בקצה המוביל והראשון, והשתמש בחומר הדבקה שאינו מבעבע.
 • מומלצת הדפסה בכיוון לרוחב, במיוחד בעת הדפסת ברקודים.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top