Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

עצות לשימוש בנייר מכתבים

  • השתמש בנייר מכתבים המתוכנן במיוחד למדפסות לייזר.
  • הדפס דוגמאות על נייר המכתבים שבו את שוקל להשתמש לפני שתרכוש כמויות גדולות.
  • לפני טעינת נייר מכתבים, כופף, אוורר ויישר את הערימה כדי למנוע הדבקה של גיליונות זה לזה.
  • כיוון ההדפסה חשוב בעת הדפסה על נייר מכתבים. לקבלת מידע על אופן טעינת נייר מכתבים, ראה:
האם מאמר זה הועיל לך?
Top