Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

החלפת מיכל הטונר

  1. לחץ על הלחצן בצד הימני של מדפסת ולאחר מכן פתח את הדלת הקדמית.

  2. משוך החוצה את מיכל הטונר באמצעות הידית.

  3. הוצא את מיכל הטונר מהאריזה ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה.

  4. נער את המיכל החדש כדי לפזר את הטונר.

  5. הכנס את מיכל הטונר למדפסת על-ידי יישור מסילות הצד שעל המיכל עם החצים שעל מסילות הצד בתוך המדפסת.

    אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תחשוף את יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ- 10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  6. סגור את הדלת הקדמית.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top