Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

החלפת מחסנית המהדקים

  1. פתח את דלת הצד.

  2. משוך את מחסנית המהדקים מתוך התקן הגימור.

  3. החזק את קופסת המהדקים הריקה בעזרת האצבעות, משוך ולאחר מכן הרם והוצא את קופסת המהדקים מתוך המחסנית.

  4. הוצאת את קופסת המהדקים הרזרבית מתוך המארז.

  5. הכנס את קופסת המהדקים הרזרבית במחסנית המהדקים.

  6. דחף את מחסנית המהדקים לתוך מתקן הגימור עד שתיכנס בנקישה למקומה.

  7. החלף את קופסת המהדקים הרזרבית לשימוש עתידי.

  8. סגור את דלת המהדק.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top