Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

תפקיד Confidential Print (הדפסה חסויה)

השתמש ב:כדי

הערה:  Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

  מקס קוד PIN שגוי

 • מכובה
 • 2–10

הגבל את מספר הפעמים שבהם ניתן להזין PIN לא חוקי.

הערות:

 • פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן במדפסת כונן קשיח מפורמט ותקין.
 • לאחר הגעה למגבלה, משימות ההדפסה עבור שם משתמש ו- PIN זה נמחקות.

  Confidential Job Expiration (תפוגת משימה חסויה)

 • Off (כבוי)
 • ‎1 שעה
 • 4 שעות
 • 24 שעות
 • 1 שבוע

הגדר מגבלה על משך הזמן שבו המדפסת מאחסנת משימות הדפסה חסויות.

הערות:

 • אם ההגדרה Confidential Job Expiration (תפוגת משימה חסויה) משתנה בעת שמשימות הדפסה חסויות שוכנות בזיכרון של המדפסת או בכונן הקשיח, זמן התפוגה עבור משימות הדפסה אלו אינו משתנה לערך החדש של ברירת המחדל.
 • אם המדפסת כבויה, כל המשימות החסויות שנשמרות בזיכרון של המדפסת יימחקו.

  Repeat Job Expiration (תפוגת משימה חוזרת)

 • Off (כבוי)
 • ‎1 שעה
 • 4 שעות
 • 24 שעות
 • 1 שבוע

הגדרה של מגבלת הזמן על משך הזמן שבו המדפסת מאחסנת משימות הדפסה.

  Verify Job Expiration (אימות תפוגת משימה)

 • Off (כבוי)
 • ‎1 שעה
 • 4 שעות
 • 24 שעות
 • 1 שבוע

הגדרה של מגבלת הזמן על משך הזמן שבו המדפסת מאחסנת משימות הדפסה שמחייבות אימות.

  Reserve Job Expiration (תפוגת משימה שמורה)

 • מכובה
 • ‎1 שעה
 • 4 שעות
 • 24 שעות
 • 1 שבוע

הגדרה של מגבלת הזמן על משך הזמן שבו המדפסת מאחסנת משימות הדפסה להדפסה במועד מאוחר יותר.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top