Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

Forms and Favorites (טפסים ומועדפים)

הערה:  ייתכן שגרסה מאוחרת יותר של מדריך למשתמש זה כוללת קישור ישיר אל Administrator’s Guide של יישום זה. כדי לבדוק עדכונים עבור מדריך למשתמשזה, עבור אל http://support.lexmark.com.

שימוש ב:לשם

מייעל את תהליכי העבודה על-ידי מתן אפשרות לחפש ולהדפיס במהירות טפסים מקוונים הנמצאים בשימוש תכוף, היישר ממסך הבית של המדפסת.

הערה:  למדפסת חייבת להיות הרשאה לגשת לתיקיית רשת, אתר FTP, או אתר אינטרנט שבו הסימנייה מאוחסנת. במחשב שבו מאוחסנת הסימנייה, השתמש בהגדרות שיתוף, אבטחה וחומת אש כדי לאפשר למדפסת לפחות גישת קריאה . לקבלת עזרה, ראה את התיעוד שמצורף למערכת ההפעלה.

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערה:  הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית. כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

 2. לחץ על הגדרות > יישומים > ניהול יישומים > Forms and Favorites.

 3. לחץ על הוספה ולאחר מכן התאם אישית את ההגדרות.

  הערות:

  • העבר את מצביע העכבר על התיאור של כל שדה כדי לקבל עזרה עבור ההגדרה.
  • כדי לוודא שהגדרות המיקום של הסימנייה נכונות, הקלד את כתובת ה- IP הנכונה של המחשב המארח שבו הסימנייה ממוקמת. לקבלת מידע נוסף על קבלת כתובת ה- IP של המחשב המארח, ראה את איתור כתובת ה-IP של המחשב..
  • ודא שלמדפסת יש הרשאות גישה לתיקייה שבה ממוקמת הסימנייה.
 4. לחץ על החל.

כדי להשתמש ביישום, גע ב- Forms and Favorites במסך הבית של הסורק, לאחר מכן נווט בקטגוריות הטפסים, או חפש טפסים בהתבסס על מספר, שם או תיאור הטופס.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top