Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

שימוש בלוח הבקרה של המדפסת

השתמש ב:לשם

1

תצוגה

  • להציג את מצב המדפסת.
  • להגדיר ולהפעיל את המדפסת.

2

הלחצן בית

לעבור למסך הבית.

3

הלחצן שינה

לאפשר מצב שינה או מצב היברנציה.

הפעולות הבאות מעירות את המדפסת ממצב שינה:

  • לחיצה על לחצן פיזי.
  • פתיחת דלת או מכסה.
  • שלח עבודת הדפסה מהמחשב.
  • ביצוע איפוס בהפעלה (POR) באמצעות מתג ההפעלה הראשי
  • חיבור התקן ליציאת USB שבמדפסת.

4

לוח מקשים נומרי

להזין מספרים, אותיות או סמלים.

5

נורית המחוון

לבדוק את מצב המדפסת.

6

הלחצן התחלה

להתחיל עבודה, בהתאם למצב שנבחר.

7

הלחצן ביטול

לעצור את כל הפעילות של המדפסת.

8

הלחצן נקה הכל/איפוס

לאפס את הגדרות ברירת המחדל של פונקציה, דוגמת העתקה, פקס או שליחה בדוא"ל.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top