Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

הצהרה על נדיפות

המדפסת מכילה סוגים שונים של זיכרון שיכול לאחסן הגדרות התקן ורשת ואת נתוני המשתמש.

סוגי זיכרוןתיאור

זיכרון נדיף

המדפסת משתמש זמנית ב זיכרון גישה אקראית (RAM) סטנדרטי כדי לאגור זמנית נתוני משתמש במהלך עבודות הדפסה והעתקה פשוטות.

זיכרון לא נדיף

המדפסת עשויה להשתמש בשתי צורות של זיכרון לא נדיף: EEPROM ו- NAND (זיכרון הבזק). שני הסוגים משמשים כדי לאחסן הגדרות של מערכת ההפעלה, הגדרות התקן, פרטי רשת, והגדרות סורק וסימניות, ופתרונות מובנים.

זיכרון הדיסק הקשיח

בחלק מהמדפסות מותקן דיסק קשיח. הדיסק הקשיח של המדפסת מתוכנן לפונקציונליות הספציפית להתקן. באופן זה ההתקן יכול לשמור נתוני משתמש אגורים מעבודות מורכבות של סריקה, הדפסה, העתקה ופקס, וכן גם מתוך נתונים ונתוני גופנים.

מחק התכנים של כל זיכרון מדפסת שמותקן בנסיבות הבאות:

  • המדפסת יוצאת משירות.
  • הדיסק הקשיח של המדפסת מוחלף.
  • המדפסת מועברת למחלקה או למיקום אחרים.
  • המדפסת מקבלת שירות מאדם שאינו מתוך הארגון.
  • המדפסת מועברת מהחברה לצורך קבלת שירות.
  • המדפסת נמכרת לארגון אחר.

סילוק הדיסק הקשיח של המדפסת

הערה:  ייתכן שבדגמים מסוימים של המדפסת לא מותקן דיסק קשיח.

בסביבות מאובטחות במיוחד, ייתכן שנדרש לנקוט באמצעים נוספים כדי להבטיח שלא תתאפשר גישה לנתונים סודיים המאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת, כאשר המדפסת - או דיסק הקשיח שלה - יוצאים מרשותך.

  • ניטרול מגנטי—לנקות את הדיסק הקשיח בעזרת שדה מגנטי שמחוק נתונים מאוחסנים
  • מעיכה—דחיסה פיזית של הדיסק הקשיח כדי לשבור את חלקי הרכיבים ולהפוך אותם לבלתי קריאים
  • גריסה—גריסה פיזית של הדיסק הקשיח לחלקי מתכת קטנים

הערה:  את רוב הנתונים ניתן למחוק בצורה אלקטרונית, אך הדרך היחידה להבטיח שכל הנתונים נמחקים לחלוטין היא השמדה פיזית של הדיסק הקשיח שבו הנתונים מאוחסנים.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top