Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

מחיקת זיכרון לא נדיף

 • הגדרות אינדיבידואליות, הגדרות התקן ורשת, הגדרות אבטחה ופתרונות מוטבעים—מחק מידע והגדרות על-ידי בחירה באפשרות מחק את כל ההגדרות בתפריט הגדרת תצורה.
 • נתוני פקס—מחק הגדרות ונתוני פקס על-ידי בחירה באפשרות מחק את כל ההגדרות בתפריט הגדרת תצורה.
 1. כבה את המדפסת.

 2. החזק את 2 ואת 6 לחוצים במהלך הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים רק עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות.

  המדפסת מבצעת רצף הפעלה, ולאחר מכן מופיע התפריט הגדרת תצורה. לאחר שתהליך ההפעלה הסתיים במלואו, מסך המגע מציג רשימה של פונקציות, במקום הסמלים הרגילים של מסך הבית.

 3. גע ב- מחק את כל ההגדרות.

  המדפסת תבצע מספר הפעלות מחדש במהלך הליך זה.

  הערה:  האפשרות "מחק את כל ההגדרות" מסירה בצורה בטוחה את הגדרות ההתקן, הפתרונות, העבודות, הפקסים והסיסמאות שבזיכרון המדפסת.

 4. גע ב- חזרה > צא מתפריט תצורה.

המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top