Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

הגדרת הצפנה של הדיסק הקשיח של המדפסת

אפשר הצפנה של הכונן הקשיח כדי לסייע במניעת אובדן של נתונים רגישים במקרה שהמדפסת או הכונן הקשיח שלה נגנבים.

הערה:  ייתכן שבדגמים מסוימים של המדפסת לא מותקן דיסק קשיח.

  שימוש בשרת האינטרנט המובנה

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
 2. לחץ על Settings (הגדרות > Security (אבטחה) > Disk Encryption (הצפנת כונן).

  הערה:  הצפנת דיסק מופיעה בתפריט "אבטחה" רק כאשר מותקן דיסק קשיח של המדפסת, מפורמט ושאינו פגום.

 3. בתפריט Disk Encryption (הצפנת כונן), בחר Enable (אפשור).

  הערות:

  • איפשור הצפנה דיסק יימחק את התכנים בדיסק הקשיח של המדפסת.
  • הצפנת דיסק עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למטלות אחרות של המשתמש.
 4. לחץ על Submit (שלח).

  בעזרת לוח הבקרה של המדפסת

 1. כבה את המדפסת.

 2. לחץ על 2 ועל 6 בעת הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים רק עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות.

  המדפסת מבצעת רצף הפעלה, ולאחר מכן מופיע התפריט הגדרת תצורה. כאשר המדפסת מופעלת לחלוטין, רשימת פעולות מופיעה על מסך המדפסת.

 3. גע ב- Disk Encryption (הצפנת כונן) > Enable (אפשר).

  הערה:  איפשור הצפנה דיסק יימחק את התכנים בדיסק הקשיח של המדפסת.

 4. גע ב- Yes (כן) כדי להמשיך במחיקת כונן.

  הערות:

  • אל תכבה את המדפסת במהלך תהליך ההצפנה. הפעולה עלולה לגרום לאובדן נתונים.
  • הצפנת דיסק עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למטלות אחרות של המשתמש.
  • פס מצב יציין את התקדמות מטלת מחיקת הדיסק. לאחר שהדיסק הוצפן, המדפסת תחזור למסך "איפשור/ניטרול".
 5. גע ב- Back (אחורה) >> Exit Config Menu (יציאה מתפריט הגדרות תצורה).

המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top