Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

תצורות מדפסת

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הציוד, טען כל מגש בנפרד. שמור את כל יתר המגשים סגורים עד שיהיה צורך בהם.

זהירות—סכנת נפילה:  תצורות העומדות על הרצפה נדרשות לרהיט נוסף לצורך יציבות. עליך להשתמש במעמד מדפסת או בבסיס מדפסת אם אתה משתמש באפשרויות הזנה מרובות. אם רכשת מדפסת רב-תכליתית (MFP) שמבצעת סריקה, העתקה ופקס, ייתכן שתזדקק לרהיט נוסף. לקבלת מידע נוסף, ראה את www.lexmark.com/multifunctionprinters.

דגם בסיסי

1

תצוגה

2

מזין מסמכים אוטומטי (ADF)

3

מגש ה- ADF

4

סל ה- ADF

5

סל סטנדרטי

6

מזין רב-תכליתי

7

מגש סטנדרטי ל- 550 גיליונות

הערה:  זמין גם מגש נינעל ל- 550 גיליונות. לקבלת מידע נוסף, פנה למקום שבו רכשת את המדפסת.

דגם עם תצורה

1

מגש אופציונלי ל- 250 גיליונות

2

מגש אופציונלי ל- 550 גיליונות

3

מהדק אופציונלי

האם מאמר זה הועיל לך?
Top