Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

זיהוי מיקומי חסימות

הערות:

  • כאשר התכונה Jam Assist (סיוע בחסימה) מופעלת, המדפסת מרוקנת אוטומטית עמודים ריקים או עמודים מודפסים חלקית לאחר שהעמוד החסום שוחרר. בדוק אם הפלט המודפס שלך כולל דפים לבנים.
  • כאשר Jam Recovery (התאוששות מחסימה) מוגדר למצב On (מופעל) או Auto (אוטומטי), המדפסת מדפיסה שוב דפים חסומים.
מיקום חסימה

1

מזין מסמכים אוטומטי (ADF)

2

סל סטנדרטי

3

דלת קדמית

4

מזין רב-תכליתי

5

יחידת דופלקס

6

מגשים

7

דלת אחורית

8

דלת אחורית של מתקן גימור

9

סל פלט רגיל של יחידת גימור

האם מאמר זה הועיל לך?
Top