Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

חסימת נייר בדלת הקדמית

  זהירות—משטח חם:  פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

 1. פתח את הדלת הקדמית.

 2. הסר את מחסנית הטונר.

 3. הסר את יחידת ההדמיה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תיגע בתוף הפוטוקונדקטור המבריק מתחת ליחידת ההדמיה. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

 4. הוצא את הנייר התקוע.

  הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

 5. הכנס את יחידת ההדמיה.

  הערה:  היעזר בחצים שבתוך המדפסת להנחיה.

 6. הכנס את מחסנית הטונר.

 7. סגור את הדלת הקדמית.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top