Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

ניקוי המדפסת

זהירות—סכנת שוק:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך.

הערות:

 • בצע משימה זו אחת למספר חודשים.
 • נזק הנגרם למדפסת כתוצאה מטיפול לא נאות אינו מכוסה באחריות של המדפסת.
 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

 2. הסר את הנייר מתוך הסל הסטנדרטי ומהמזין הרב-תכליתי.

 3. הסר כל אבק, מוך או פיסות נייר סביב המדפסת באמצעות מברשת רכה או שואב אבק.

 4. נקה את חלקה החיצוני של המדפסת באמצעות מטלית רכה, לחה ונטולת סיבים.

  הערות:

  • אל תשתמש בחומרי ניקוי ביתיים או דטרגנטים, היות שהם עלולים לפגום בגימור של המדפסת.
  • ודא שכל אזורי המדפסת יבשים לאחר הניקוי.
 5. חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

  זהירות—פוטנציאל לפציעה:  למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top