Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

מחיקת זיכרון הכונן הקשיח של המדפסת

  1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Maintenance > (תחזוקה) Out of Service Erase (מחיקת פריטים שאינם בשימוש).

  2. סמן את תיבת הסימון Sanitize all information on hard disk (נקה את כל המידע בכונן הקשיח) ולאחר מכן גע באפשרות ERASE (מחק).

  3. בצע את ההוראות שעל התצוגה.

    הערה:  תהליך זה עשוי להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למשימות אחרות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top