Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

מחיקת זיכרון המדפסת

כדי למחוק זיכרון נדיף או נתונים שאגורים במדפסת, כבה את המדפסת.

    כדי למחוק זיכרון שאינו נדיף או הגדרות בודדות, הגדרות התקן ורשת, הגדרות אבטחה ופתרונות מוטבעים, בצע את הפעולות הבאות:

  1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Maintenance > (תחזוקה) Out of Service Erase (מחיקת פריטים שאינם בשימוש).

  2. סמן את תיבת הסימון Sanitize all information on nonvolatile memory (נקה את כל המידע בזיכרון הלא נדיף) ולאחר מכן גע באפשרות ERASE (מחק).

  3. בצע את ההוראות שעל התצוגה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top