Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

התקנת יציאת פתרונות פנימיים

זהירות—סכנת שוק:  למניעת סכנת התחשמלות, כאשר אתה ניגש ללוח המערכת, או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון, לאחר התקנת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

 2. באמצעות מברג שטוח, הסר את מכסה הגישה ללוח הבקר.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

 3. הוצא את ערכת יציאת הפתרונות הפנימיים (ISP) מאריזתה.

  1

  ISP

  2

  תושבת הרכבה

  3

  בורגי כנף

  4

  מארז

  5

  כבל מאריך של יציאת הפתרונות הפנימיים (ISP)

 4. התקן את יציאת הפתרונות הפנימיים במארז שלה.

 5. חבר את המארז למכסה הגישה של לוח המערכת.

 6. חבר את הכבל המאריך של יציאת הפתרונות הפנימיים למחבר יציאת הפתרונות הפנימיים בלוח המערכת.

 7. חבר שוב את מכסה הגישה ללוח המערכת.

 8. חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

  זהירות—פוטנציאל לפציעה:  למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top