Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

התקנת כונן קשיח במדפסת

  זהירות—סכנת שוק:  למניעת סכנת התחשמלות, כאשר אתה ניגש ללוח המערכת, או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון, לאחר התקנת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

 2. באמצעות מברג שטוח, הסר את מכסה הגישה ללוח הבקר.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

 3. הוצא את הכונן הקשיח מאריזתו.

 4. חיבור הכונן הקשיח ללוח המערכת.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תיגע במרכז הכונן הקשיח ואל תלחץ עליו.

 5. פתח דלת B.

 6. פתח את דלת C.

 7. אבטח את הכונן הקשיח למדפסת באמצעות בורגי כנף.

 8. סגור את דלתות C ו-B.

 9. חבר שוב את מכסה הגישה ללוח המערכת.

 10. חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

  זהירות—פוטנציאל לפציעה:  למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top