Skip to Content Information Center
Lexmark CS720

Lexmark CS720

העברת המדפסת למקום אחר

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  משקל המדפסת עולה על 18   ק"ג   וכדי להזיזה בבטחה יש צורך בשני אנשים או יותר שהוכשרו לכך.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, השתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המוצר או בתחליף שאושר על-ידי היצרן.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  בעת הזזת המדפסת, פעל על פי ההנחיות הבאות כדי למנוע פציעה גופנית או נזק למדפסת:

 • ודא שכל הדלתות והמגשים סגורים.
 • כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
 • נתק את כל הכבלים והחוטים מהמדפסת.
 • אם למדפסת יש בסיס עם גלגלים, גלגל אותה בזהירות למיקום החדש. היזהר בעת מעבר מעל מפתני דלתות ורצפות שבורות.
 • אם המדפסת אינה מצוידת בבסיס על גלגלים אך כוללת מגשים אופציונליים, הרם את המדפסת להרחקתה מהמגשים. אל תנסה להרים את המדפסת והמגשים בו-זמנית.
 • השתמש תמיד בידיות האחיזה של המדפסת כדי להרימה.
 • ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת המדפסת יש משטח שמסוגל לתמוך בכל בסיס המדפסת.
 • ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת אביזרי החומרה יש משטח שמסוגל לתמוך בממדי האביזרים.
 • ודא שהמדפסת נשארת במצב עומד.
 • הימנע מתנועות חדות.
 • ודא שהאצבעות אינן נמצאות מתחת למדפסת כאשר אתה מציב אותה.
 • ודא שיש מספיק מקום פנוי סביב המדפסת.

הערה:  נזק שייגרם למדפסת כתוצאה מהעברה בצורה לא מתאימה לא יכוסה באחריות הניתנת לה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top