Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

סריקה לכתובת FTP באמצעות לוח הבקרה של המדפסת

 1. טען מסמך מקור עם הפניםכלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

  הערות:

  • אל תטען במזין המסמכים האוטומטי גלויות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
  • נורית החיווי של מזין המסמכים האוטומטי נדלקת כאשר הנייר טעון כנדרש.
 2. אם את טוען מסמך במזין המסמכים האוטומטי, התאם את מכווני הנייר.

 3. בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

  FTP > FTP >  הזן את כתובת FTP > Done (בוצע) > Send It (שלח זאת)

האם מאמר זה הועיל לך?
Top