Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

העברת המדפסת למקום אחר

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  משקל המדפסת עולה על 18  ק"ג, וכדי להרים אותה בצורה בטוחה יש צורך בשני אנשי צוות שהוכשרו לכך לפחות.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  בעת העברת המדפסת, פעל על פי הקווים המנחים הבאים כדי למנוע פציעה או נזק למדפסת:

 • כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
 • נתק את כל הכבלים והחוטים מהמדפסת.
 • אם המדפסת מצוידת בבסיס על גלגלים, יש לדחוף אותה בזהירות למיקומה החדש.
 • אם המדפסת אינה מצוידת בבסיס על גלגלים אבל מחוברים אליה מגשים אופציונליים, הרם אותה ללא המגשים. אל תנסה להרים את המדפסת ואת המגשים בו-זמנית.
 • היעזר בידיות המדפסת כדי להרים אותה.
 • ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת המדפסת יש משטח שמסוגל לתמוך בכל בסיס המדפסת.
 • אם אתה משתמש בעגלה להעברת אביזרי החומרה, ודא שהמשטח שלה מסוגל לתמוך בממדי האביזרים.
 • ודא שהמדפסת נשארת במצב עומד.
 • הימנע מתנועות חדות.
 • ודא שאצבעותיך אינן נמצאות מתחת למדפסת כאשר אתה מניח אותה במקומה.
 • ודא שיש מספיק מרווח מסביב למדפסת.
 • השתמש רק בכבל החשמל המסופק עם המוצר או בכבל חשמל חלופי המאושר על-ידי היצרן.

הערה:  נזק שייגרם למדפסת כתוצאה מהעברה בצורה לא מתאימה לא יכוסה באחריות הניתנת לה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top